Ролята на погасителния план

Тегленето на кредит е решение, което трябва да бъде взето едва когато сте изцяло запознати с всички варианти и условия. Има основни въпроси, които е хубаво да бъдат зададени преди предприемането на каквото и да било действие. Те са обикновено свързани с вида кредит, размера на нужната сума, годишните лихвени проценти и от какво може да се възползвате – гратисен период, застраховки и т.н. Важно е, не само да изберете привлекателна оферта, която ви изглежда изгодно, а и да сте наясно с всичко, касаещо последващото изплащане на кредита. 

Какво е погасителен план 

Погасителният план е от изключителна важност при избирането на кредит. Той предоставя информация относно дължимите суми през целия срок на кредита и тяхното разпределяне по периоди.

Освен това, той ви осигурява възможност да придобиете реална представа за предлаганите кредити и подпомага съпоставката между различните оферти на кредитните институции. Като важни елементи за всеки погасителен план могат да се отнесат срокът на кредита, главницата и видът на погасяване. Видът погасяване може да е с намаляващи вноски или анюитетни – на равни месечни вноски.

В погасителния план е разписана начетно информация за всички разходи, които се начисляват при един кредит, месечната вноска – пресметната в зависимост от лихвения процент, също така и главницата включена в тази вноска. Компонентите влизащи в плана могат да се различават според вида кредит. Например, при теглене на ипотечен кредит, застраховката живот също се вписва в погасителния план и се причислява към пълната ви месечна вноска. Ако има други разходи, те също трябва да бъдат опоменати.

При намерение предсрочно да погасите частично своя кредит, се формира нов погасителен план. Тогава сумата по месечните вноски се променя, както и главницата.

Какво е месечна вноска

Месечната вноска представлява вноската, която трябва да внесете по кредита. Тя включва лихвата и главницата, в зависимост от погасителния план, на който сте се спрели. С други думи, това е определената сума, която трябва да внасяте ежемесечно на датата падеж избрана от вас по договора за кредит. Както вече споменахме, има два вида месечни вноски – анюитетни и намаляващи.

Кредитоземателите най-често се насочват към анюитетни (равни) месечни вноски. Техният размер остава един и същ през целия период на кредита. При тях лихвата е по-висока в началото на изплащане на дълга, а за следващите вноски – намалява. В същия момент, размерът на плащанията по главницата се повишава. Лихвеният процент продължава да пада до пълното изплащане на главницата, но месечните вноски си остават същите през целия период. Този тип погасителен план е най-подходящ за потребителите, които искат да са информирани за всичко в дългосрочен план и предпочитат да бъдат наясно с това, каква ще е тяхната месечна вноска до пълното изплащане на тегления от тях кредит.

При план с намаляващи вноски, плащанията по главницата не се променят, а лихвеният процент намалява плавно през целия срок на кредита. Лихвата е най-голяма в началото на кредитното изплащане, постепенно намалява и към края на процеса внасяте най-малка лихва, като в същото време и самите вноски намаляват. При избора на този план, определяща е платежоспособността на клиентите, тъй като те трябва да разполагат с по-високи доходи. Например, представителите на бизнеса често го избират като предпочитан за финансирането на тяхната дейност.

Изчисляване на погасителен план

Месечните вноски оказват голямо влияние и върху изчисляването на погасителните планове. Тук има две възможности – при внасяне на месечните вноски в началото и при внасяне в края на месеца. Когато се сключва договорът за кредит е от голямо значение датата, на която е подписан. За вас това означава, че вноските започват да се плащат от тази дата на следващия месец. Например, ако подпишете договора си на 10-ти март, за вас е важна датата 10-ти април.

Когато изберете да погасявате своите задължения в началото на месеца, на равни месечни вноски, е логично да заплащате задълженията си за срок от 30 дни. При този вариант, вие плащате дължимата сума в началото на периода и повече не разполагате със сумата, но спестявате от трупането на лихва. Ако плащате своите вноски в края на месеца, имате на разположение усвоената сума за по-дълго време, т.е. получавате отсрочка. Отрицателната страна в случая е, че в края плащанията са по-високи заради по-дългия период. Разликата между двата вида вноски може да бъде незначителна при малки суми, но имайте предвид, че колкото по-голям кредит сте изтеглили и колкото по-дълъг е периода на изплащане, толкова по-висока ще става и тази разлика.

Заключение

Бъдете внимателни при избора си на погасителен план. Направете си сметка с какво разполагате в момента на теглене на кредита и какви са финансовите ви възможности за изплащането му. Съпоставете погасителния план на вашите лични възможности и обмислете добре, кой план е най-подходящ за вас. Ако срещате затруднения в избора си на погасителен план, винаги можете да се допитате и до кредитен консултант.